Vedtægter:

for Kulturelt Samråd Herning – Download (link til dokument)

 • 1.

Stk. 1.

Det kulturelle Samråd har til opgave:

 • gennem et sekretariat at koordinere kulturelle aktiviteter samt at fungere som informations- og kontaktorgan for samrådets medlemmer, andre kulturelle organisationer, kommunale og statslige myndigheder, pressen samt interesserede private, eventuelt ved udsendelse af en folder med oplysninger om kulturarrange­menter.
 • at virke for gennemførelse af kulturelle arrangementer som den enkelte forening, institution eller gruppe ikke selv har mulighed for at gennemføre.
 • at virke som serviceorgan for samrådets medlemmer med henblik på offentlige rent kulturelle arrangementer, som de tilsluttede foreninger, institutioner og grupper arrangerer.

Stk. 2.

Samrådet bør endvidere kunne disponere over egnede lokaler, der kan danne ramme om kulturelle aktiviteter.

 • 2.

Stk. 1.

Som medlemmer kan efter ansøgning optages foreninger, institutioner og grupper med løsere struktur, når de som hovedformål arrangerer eller formidler offentlig kulturel aktivitet, eller når de på amatørmæssig basis er udøvere af kulturel aktivitet.

Der kan ikke optages enkeltpersoner.

Institutioner med samme struktur og tilhørsforhold, der varetager ensartede opgaver kan kun optages med en fællesrepræsentant.

Stk. 2.

Foreninger, institutioner og grupper, som ønsker optagelse i Samrådet, må kunne til­træde Samrådets vedtægter.

Stk. 3.

Udmeldelse af Samrådet sker skriftligt med 2 måneders varsel.

 • 3

Stk. 1.

Samrådets arbejde sikres gennem økonomisk støtte fra Herning Kommune.

Stk. 2.

Budget tilstilles Herning byråds børne- og kulturudvalg hvert år inden de af kommunen fastsatte tidsfrister.

Stk. 3.

Regnskabet føres af Herning kommunes bogholderi og følger det for kommunen gældende regnskabsår.

 • 4.

Samrådet kan kun støtte arrangementer med offentlig adgang. Forretningsudvalget kan dog dispensere herfra ved særligt målrettede kulturelle arrangementer. Dispensationssager skal i hvert enkelt tilfælde forelægges børne- og kulturudvalget til godkendelse.

Støtte fra Samrådet er ikke betinget af medlemskab af Samrådet.

 • 5.

Stk. 1.

Samrådets repræsentantskab består af 1 repræsentant for hver af de deltagende foreninger, institutioner og grupper.

Stk. 2.

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden 1. marts.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Indkomne forslag fra de tilsluttede foreninger, institutioner og grupper.
 4. Valg af medlemmer til forretningsudvalget samt valg af suppleanter.

Stk. 3.

Ordinært repræsentantskabsmøde indkaldes skriftlig af forretningsudvalget med 30 dages varsel. Senest 14 dage før mødet udsendes dagsordenen til mødet indeholdende eventuelle forslag til vedtægtsændringer samt de fra foreningerne indkomne forslag.

Stk. 4.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes af forretningsudvalget på dettes initiativ eller når mindst 1/4 af de tilsluttede foreninger, institutioner og grupper fremsender skriftlig begæring samt begrundelse herom til forretningsudvalget. Dette er da pligtig til at indkalde til mødet i løbet af l måned med sædvanligt varsel.

Stk. 5.

Beslutninger på repræsentantskabsmødet sker ved simpel stemmeflerhed, jfr. dog § 8 stk. 1.

Stk. 6.

Såfremt 1 delegeret anmoder herom, skal afstemningen foregå skriftligt.

 • 6.

Stk. 1.

Samrådets forretningsudvalg består af i alt 9 medlemmer valgt af og blandt repræsentantskabets medlemmer. Ethvert valg gælder for 3 år, således at 3 medlemmer er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted, idet dirigenten dog skal udbede sig forslag, og skriftlig afstemning skal finde sted.

Stk. 2.

Desuden vælges for l år 3 suppleanter. Ved afgang fra forretningsudvalget indtræder suppleanten indtil næste valg. Ophører et forretningsudvalgsmedlem med at repræsentere sin forening indtræder en af de valgte suppleanter indtil næste valg.

Stk. 3.

Forretningsudvalget konstituere sig med formand og næstformand i den nævnte rækkefølge. I tilfælde af stemmelighed ved valg af formand foretages lodtrækning.

Stk. 4.

Til varetagelse af hastesager nedsætter forretningsudvalget et administrationsudvalg bestående af formand, næstformand og yderligere et forretningsudvalgsmedlem.

Forretningsudvalget kan herudover nedsætte arbejdsudvalg.

 • 7.

Stk. 1.

Forretningsudvalget varetager det løbende arbejde i ht. § 1, idet der holdes mindst 1 månedligt møde bortset fra juli måned.

Stk. 2.

Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når 5 medlemmer er til stede. Beslutningen træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 3.

Der føres protokol over forretningsudvalgets handlinger.

Stk. 4.

Herning kommune ansætter fornødent lønnet arbejdskraft til sekretariatet efter indstilling fra Sarnrådet.

Stk. 5.

Ud over den årlige formandsberetning informerer forretningsudvalget løbende repræsentantskabet om forretningsudvalgets arbejde.

Forretningsudvalget fremsender årligt en skriftlig rapport til Herning byråds udvalg for kulturelle anliggender.

Stk. 6.

Regnskabsmæssig oversigt over samrådets aktiviteter fremgår af det af kommunen førte regnskab.

 • 8.

Beslutning om Samrådets ophævelse kan kun træffes, når ved et indkaldt repræsentantskabsmøde mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ophævelsen.

 • 9.

Det kulturelle Samråds vedtægter skal godkendes af Herning byråds udvalg for kulturelle anliggender.