Vedtægter for Kulturelt Samråd Herning

Download (link til dokument)

 • 1. Samrådets opgaver:

Stk. 1. Det kulturelle Samråd har til opgave:

 1. at understøtte kulturlivet i Herning Kommune.
 2. gennem et sekretariat at fungere som informations- og kontaktorgan for samrådets medlemmer, andre kulturelle organisationer, relevante myndigheder, pressen samt interesserede private.
 3. at give økonomisk støtte – overvejende som underskudsgaranti – til kulturelle aktiviteter i Herning Kommune.
 4. at gennemføre og udvikle kulturelle aktiviteter i samarbejde med kulturaktører.
 5. at virke som serviceorgan for alle kulturelle aktører i Herning Kommune.
 • 2. Medlemmer:

Stk. 1. Som medlemmer kan efter ansøgning optages foreninger, institutioner og grupper med løsere struktur, når de arrangerer eller formidler kulturel aktivitet, eller når de udøver kulturel aktivitet.

Stk. 2. Der kan ikke optages enkeltpersoner.

Stk. 3. Institutioner, der har samme struktur og tilhørsforhold og der varetager ensartede opgaver kan kun optages med en fællesrepræsentant.

Stk. 4. Foreninger, institutioner og grupper, som ønsker optagelse i samrådet, må kunne til­træde samrådets vedtægter.

Stk. 5. Udmeldelse af samrådet sker skriftligt med to måneders varsel.

 • 3. Økonomi og regnskab:

Stk. 1. Samrådets arbejde sikres gennem økonomisk støtte fra Herning Kommune.

Stk. 2. Regnskabet føres af Herning Kommunes bogholderi og følger det for kommunen gældende regnskabsår.

 • 4. Støtte fra samrådet:

Stk. 1. Samrådet støtter hovedsageligt aktiviteter med offentlig adgang.

Stk. 2. Samrådet kan desuden støtte enkelte aktiviteter uden offentlig adgang, f.eks. aktiviteter med kulturelle læringsperspektiver eller aktiviteter af mere kulturelt eksperimenterende eller udviklende karakter.

Stk. 3. Støtte fra samrådet er ikke betinget af medlemskab af samrådet.

 • 5. Repræsentantskab:

Stk. 1. Hvert medlem har en repræsentant i samrådets repræsentantskab.

Stk. 2. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden 1. marts.

Stk. 3. Repræsentantskabsmødets dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Indkomne forslag fra medlemmerne.
 4. Valg af medlemmer til forretningsudvalget samt valg af suppleanter.
 5. Eventuelt.

Stk. 4. Ordinært repræsentantskabsmøde indkaldes skriftligt af forretningsudvalget med 30 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være modtaget skriftligt af formanden senest 20 dage før mødet. Senest 14 dage før mødet udsendes dagsordenen til mødet indeholdende eventuelle forslag til vedtægtsændringer samt de fra medlemmerne indkomne forslag.

Stk. 5. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes af forretningsudvalget på dettes initiativ, eller når mindst 1/4 af medlemmerne fremsender skriftlig begæring samt begrundelse herom til forretningsudvalget. Forretningsudvalget skal indkalde til mødet i løbet af en måned med sædvanligt varsel; jf. §5, stk. 4.

Stk. 6. Beslutninger på repræsentantskabsmødet sker ved almindeligt flertal, jf. dog §8 stk. 1.

Stk. 7. Såfremt en repræsentant anmoder herom, skal afstemningen foregå skriftligt.

 • 6. Forretningsudvalg og andre udvalg:

Stk. 1. Samrådets forretningsudvalg består af i alt ni medlemmer valgt af og blandt repræsentantskabets medlemmer. Ethvert valg gælder for tre år, således at tre medlemmer er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Dirigenten skal altid spørge om andre forslag til kandidater.

Stk. 2. Desuden vælges mindst en og højest tre suppleanter for et år.

Stk. 3. Hvis et forretningsudvalgsmedlem afgår eller ophører med at repræsentere sin forening, institution eller gruppe, indtræder en suppleant indtil næste valg.

Stk. 4. Forretningsudvalget konstituerer sig med formand og næstformand i den nævnte rækkefølge. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Stk. 5. Til varetagelse af hastesager nedsætter forretningsudvalget et administrationsudvalg bestående af formand, næstformand og yderligere et forretningsudvalgsmedlem.

Stk. 6. Forretningsudvalget kan herudover nedsætte arbejdsudvalg.

 • 7. Forretningsudvalgets opgaver:

Stk. 1. Forretningsudvalget varetager det løbende arbejde iht. §1, idet der holdes normalt et månedligt møde bortset fra juli måned.

Stk. 2. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når fem medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 3. Der laves beslutningsreferat af forretningsudvalgets møder.

Stk. 4. Ud over årsberetningen informeres repræsentantskabet løbende om forretningsudvalgets arbejde.

Stk. 5. Forretningsudvalget fremsender årligt en skriftlig rapport samt regnskab til Herning Byråds Kultur- og Fritidsudvalg.

 • 8. Sekretariat:

Stk. 1. Herning Kommune ansætter lønnet arbejdskraft til sekretariatet efter indstilling fra samrådet.

Stk. 2. Jobbeskrivelsen for den lønnede arbejdskraft udarbejdes af forretningsudvalget, og godkendes af kulturchefen.

 • 9. Samrådets ophævelse:

Stk. 1. Beslutning om Samrådets ophævelse kan kun ske på et repræsentantskabsmøde, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ophævelsen.

 • 10. Ændring af vedtægter:

Stk. 1.  Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være modtaget skriftligt af formanden senest 20 dage før mødet.

Stk. 2. Ændring af samrådets vedtægter kan kun ske på et repræsentantskabsmøde, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.

Stk. 3. Kulturelt Samråd Hernings vedtægter skal godkendes af Herning Byråds Kultur- og Fritidsudvalg.