Retningslinjer

Hvem kan søge om underskudsgaranti hos Kulturelt Samråd Herning?

Enhver, også enkeltpersoner, kan søge underskudsgaranti til et offentligt kulturarrangement i Herning Kommune, uanset om arrangøren er medlem af Kulturelt Samråd Herning eller ej. Arrangementet og afsender skal dog være lokalt forankret i Kommunen.

Det er også muligt, i særlige tilfælde, at søge tilskud eller søge en kombination af tilskud og underskudsgaranti.

Der kan ansøges om at få udbetalt op til halvdelen af bevillingen på forhånd.

HUSK, at du også kan søge midler, hvis dit arrangement foregår i forbindelse med KULTURFEST HERNNG.

Hvilke krav skal være opfyldt for at søge støtte?

 • Det skal være et åbent, offentligt, kulturelt arrangement.
 • Arrangementet skal foregå i Herning Kommune af aktører i Herning Kommune.
 • Ansøgningen skal indsendes så tidligt i planlægningsfasen som muligt, og allersenest 2 måneder før arrangementet skal finde sted.
 • Der skal være en rimelig medfinansiering i form af fx entré, tilskud fra egen kasse, sponsorater og støtte fra fonde.
 • Der skal være aflagt regnskab for tidligere afviklede projekter, som samrådet har bevilget midler til.
 • Ved regnskabs aflæggelse skal der ikke vedlægges bilag, men samrådet vil lave stikprøver og anmode om dokumentation vedr. udvalgte regnskaber.
 • Regnskabet skal udfyldes i kolonnen “regnskab” ved siden af budgettet. (Se ansøgnings-skemaet).
 • Arrangøren skal udnytte muligheder for gratis markedsføring og PR.
 • Arrangøren skal yde en aktiv indsats for at markedsføre og sælge arrangementet.
 • Arrangøren skal i sin markedsføring tydeligt angive, at arrangementet er støttet af Kulturelt Samråd Herning. Logofiler og standardformuleringer findes her.
 • Ansøgningen skal udformes på ansøgningsskemaet.
 • Ansøgningen skal være vedlagt budget udarbejdet på budgetskemaet. Budgettet forventes at være realistisk og balanceret.

Hvad ydes der ikke underskudsgaranti til?

 • Småting, der kan klares af egen kasse.
 • Kulturinstitutioners egne normale aktiviteter og drift.
 • Løn til arrangørens eget ”personale” (dirigenter, arrangører o.s.v.).
 • Typiske byfester, Sankt Hans bål, julefester o.lign.
 • Velgørende arrangementer, hvor evt. overskud skal videregives.
 • Arrangementer, der kan klare sig selv på kommercielle vilkår.